Tıbbi Birimler

Enfeksyon Kontol Birimi

Untitled Document

ENFEKSİYON KONTROL BİRİMİN GÖREVLERİ
   • Merkezimizde enfeksiyon oranı ve riskini en alt düzeye indirmek için düzenlemeler yapan çalışanlarımıza eğitimler verip bilgilendiren, oluşabilecek aksaklıkları düzeltip tüm eksiklikleri ile gerekli alt yapı ve donanım ihtiyaçlarını tespit ederek kurumca teminini sağlayan birimimizdir.
   • Merkezimizde enfeksiyon açısından hasta ve çalışan güvenliğinin üst düzeyde sağlanabilmesi için çeşitli zamanlarda eğitimler verilmiş ve ihtiyaç duyuldukça verilmeye devam edilmektedir
   • Enfeksiyon zincirine uygun şekilde hastane temizliğinin yapılmasını sağlar ve denetler.
   • Hastane enfeksiyonlarını enfeksiyon kontrol komitesi ile işbirliği içinde izler, veriler toplanmasını sürveyans sağlar.
   • İzolasyan standart önlemleri alacak şekilde enfeksiyon komitesi ile birlikte politikalar belirler ve uygulanmasını sağlar.
   • Hastane temizliğinin Enfeksiyon zincirine uygun şekilde yapılmasına yönelik yöntem ve teknikler geliştirir, gerekli araştırmalar yapar.
   • Eğitim hemşiresi ile işbirliği içinde Enfeksiyon ile ilgili her türlü eğitimi planlar, uygulamasını yapar. Kayıtlarını tutar.
   • Enfeksiyon konulu eğitimlerin sürekliliğini sağlayıp, geri dönüşümünü kontrol eder.
   • Personelin enfeksiyonla ilgili konularda denetim ve danışmanlığını yapar.
   • Enfeksiyon komitesi ile birlikte hastanede çalışan bütün personelin enfeksiyon hastalıkları yönünden izlenmesi ve koruyucu aşılama yapılmasına yönelik kararlar alınmasına katkıda bulunur ve uygulamasını yapar, kayıtlarını tutar.
   • Tıbbi atıkların denetimini yapar.
   • Hastane enfeksiyonlarının kaynağını tespit etmeye yönelik çalışmalar yapar. Raporlarını enfeksiyon komitesine sunar.
   • Enfeksiyon hastalıkları uzmanları ile işbirliği halinde çalışıp verilerin değerlendirilmesini sağlar.
   • Hastanenin bütün birim ve kliniklerinde enfeksiyon ile ilgili aksaklıkları tespit eder ve rapor tutar. Tespit edilen aksaklık ve sorunların çözümü için yerinde eğitim ve uygulamalarda bulunur. Çözüm bulamadığı konularda enfeksiyon komitesini bilgilendirir. Ortak çalışma yürütür.
   • Epidemi olgularını araştırır.
   • Hastanenin dezenfeksiyonun sağlanması için uygun dezenfektan ve malzemelerin seçiminde danışmanlık yapar. Bu malzemelerin kullanımını konusunda personeli eğitir, uygulamalarda yardımcı ve denetleyici işlev yapar.
   • Sterilizasyon birimindeki çalışmaların düzenlenmesinde personele yardımcı olur, birimin denetimlerini yapar.
   • Personelin infekte materyal ile temas ve yaralanmalarında kurum hekimi ile birlikte gerekli takibi yapar, lüzum halinde aşılamanın yapılmasını sağlar, kayıtlarını tutar.
   • Periyodik olarak yapılan kültür sonuçlarını izlemelidir.
   • En az haftada bir kez enfeksiyon kontrol hekimi ile bir araya gelmeli ve çalışmaları değerlendirmelidir.
   • Bölümlerle ilgili sorunları enfeksiyon kontrol hekimi ile birlikte o bölümlere iletmeli, bu bölümlerin de kontrol tedbirlerinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesine katılımlarını sağlamalıdır.
 ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI
   • Bilimsel esaslar çerçevesinde, enfeksiyon kontrol programı düzenleyerek uygular, Yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunar.
   • Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak uygulanması gereken enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirir, bunları gerektikçe günceller.
   • Çalışan personele, bu standartları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi eğitim verilmesini sağlar ve uygulamaları denetler.
   • Hastane enfeksiyonu yönünden, öncelik taşıyan bölümleri saptayarak ve bulgulara göre harekete geçerek, hastane enfeksiyon kontrol programı için hedefler koyar, her yılın sonunda hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirir ve yıllık çalışma raporunda bu değerlendirmelere yer verir.
   • Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirir.
   • Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları belirler, standartlara uygun kullanımını denetler.
   • Komite tarafından hazırlanan yıllık faaliyet değerlendirme sonuçlarını İdareye sunar.
   • Enfeksiyon kontrol komitesi, görev alanı ile ilgili olarak, gerekli gördüğü durumlarda çalışma grupları oluşturur.
   • Antibiyotiklerin kontrollü kullanımı ile ilgili politikaları belirler ve bunların uygulanmasını için profilaksi rehberi oluşturur. 
ENFEKSİYON KONTROL BİRİMİNDE GÖREV YAPAN PERSONELLER
 ADI SOYADI ÜNVANI  GÖREVİ  DAHİLİ TEL.NUMARASI 
  Tulan TAN  Hemşire  Enfeksiyon Hemşiresi
  Çevre ve Atık Yönetimi Hizmetleri Birimi
  Otelcilik Hizmetleri Birimi
  Temizlik Hizmetleri Birimi
  .....
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

12 Ekim 2022